Co to jest BHP?

Co to jest BHP?

  „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Co to znaczy ?

Oznacza to, że przez  BHP rozumiemy wszystkie przepisy prawne, a także optymalne warunki pracy, które będą zapewniały ochronę życia i zdrowia w pracy.

Powiązanie bhp z normami prawnymi tworzy „System Ochrony Pracy w Polsce”, który dzieli się na system prawny i system organizacyjny.

*System prawny opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu pracy.

*System organizacyjny ochrony pracy wskazuje na organy i organizacje uczestniczące w określaniu i realizowaniu zadań w dziedzinie bhp. System ten dzielimy na

-ogólnokrajowy  do którego zaliczamy: parlament, rząd, ministerstwa i inne urzędy państwowe oraz państwowe organy nadzoru i kontroli;

- zakładowy.

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują:

*Państwowa Inspekcja Pracy

*Państwowa Inspekcja Sanitarna

Ponadto czynności w zakresie dozoru technicznego sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Istnieje dodatkowo Społeczny nadzór nad warunkami pracy, w skład którego mogą wchodzić

*Związki zawodowe mające prawo dokonywać oceny warunków pracy, sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy

* Społeczna Inspekcja Pracy mająca na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych.” 1

(1. Informacje zaczerpnięte z materiałów CIOP/PIB oraz strony www.ciop.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.