INNE

Wytyczne dla autorów referatów

Data

Imię NAZWISKO

Klasa

Zapisz pod nazwą tytul_nazwisko.docx

TYTUŁ REFERATU (czcionka 14 pt, pogrubienie, wyśrodkowanie, wielkie litery, akapit – odstęp przed i po tytule 20 pt)

Treść

tekst ma być napisany czcionką Times New Roman 12 pt, odstępy przed i po akapicie na 0 pt, odstępy między wierszami na 1,5 wiersza. Zastosuj:

 • dzielenie wyrazów automatycznie, z wyrównaniem do lewej i prawej strony,
 • o rozmiarze A4, orientacji pionowej i marginesie: lewy-prawy-górny-dolny po 2 cm,
 • zastosuj numerowanie stron.

Zasady poprawnego redagowania tekstów

 1. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość. Istnieją dwa rodzaje akapitów:
  • z wcięciem pierwszego wiersza,
  • ze zwiększonym odstępem między poszczególnymi akapitami.
 2. Spacja służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między znakami i wyrazami.
 3. Spację wstawiaj po znakach interpunkcyjnych, nie przed nimi.
 4. Nie wstawiaj spacji przed znakami interpunkcyjnymi, pomiędzy nawiasem i wyrazem, pomiędzy znakiem cudzysłowu i wyrazem.
 5.  Jeśli nie chcesz, aby w określonym miejscu tekst został rozdzielony, używaj „twardej spacji” (Ctrl + Shift + Spacja). W tekście i na wydruku wygląda tak, jak spacja zwykła.
 6. Nie rozdzielaj imienia i nazwiska pomiędzy sąsiadujące wiersze. Używaj wówczas „twardej spacji”.
 7. Naciśnięcie klawisza Enter służy tylko do kończenia akapitu – nie naciskaj go na końcu każdej linii.
 8. Nie pozwól, aby na stronie znajdowała się tylko jedna linia.
 9. Aby wymusić koniec strony w danym miejscu zastosuj twardy koniec strony. W tym celu naciśnij Ctrl + Enter .
 10. Nie umieszczaj zbyt wielu znaków na jednej stronie (na stronie A4 nie powinno znajdować się więcej niż 1800-2000 znaków).
 11. Nie pozostawiaj na końcu linii wyrazów jednoliterowych np. „i”, z”, „w”.
 12. Wypunktowanie:
  – półpauza jako znak wypunktowania, ustawienia jak w tekście ciągłym, czyli bez żadnych specjalnych ustawień, na końcu każdego punktu przecinek, ostatniego – kropka).

 

Odwołanie do literatury w nawiasie kwadratowym [1]. Ustawienie zgodnie z powołaniem na źródło, nie alfabetycznie.

Odniesienie do elementów graficznych w tekście pisane z małej litery, np. (rys.1), (tab. 1), (fot.1)

Przypisy: odwołania do przypisów w tekście głównym w formie liczb umieszczonych w górnym indeksie tak jak na końcu tego zdania.

 

Literatura (czcionka 11 pt, pogrubienie, akapit – odstęp przed 20 pt, po 10 pt) (Spis literatury należy umieścić na końcu referatu w kolejności alfabetycznej czcionka 10 pt, akapit – odstęp przed 0 pt, po 0 pt)

[1] BROOKSHEAR J.G.: Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa 2003.

[2] MISCHKE J.: Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne [w:] Pedagogika @ środki informatyczne i media. Maciej TANAŚ [red.], Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.