Historia

 

 

Z historii szkoły – 50 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. 

Szkolnictwo na ziemi sulechowskiej

            Przełomową datą dla rozwoju szkolnictwa na terenie Sulechowa okazał się rok 1766, kiedy to z inicjatywy Zygmunta Steinbarta istniejąca w mieście szkoła została podniesiona, na mocy dekretu króla pruskiego Fryderyka II, do rangi Pedagogium Królewskiego. Był to dowód uznania dla prowadzonej działalności oświatowej przez Steinbarta na terenie Sulechowa.

            Wśród słynnych absolwentów uczelni byli m.in.: książę Bernhard von Lippe – Bisterfeld – małżonek Juliany Holenderskiej, Bernard von Sydow, w latach osiemdziesiątych XX wieku – pierwszy sekretarz ambasady RFN w Warszawie, Stanisław Henryk Janusz książę Radziwiłł – rotmistrz wojsk polskich, Albert Schulz – jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, Otto Stern – fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1940 roku za badania nad magnetyzmem protonów.

            Po II wojnie światowej w Sulechowie działały: przedszkole, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum, od 1946 do 1970 roku Liceum Pedagogiczne, od 1954 roku Liceum Ogólnokształcące a od 1999 roku działała Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, przekształcona w 2001 roku w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Trudne początki

            Koniec lat 50. ubiegłego wieku cechował się wzmożonym rozwojem małych miasteczek. Tendencje te były widoczne również w Sulechowie. Rozwinęło się budownictwo miejskie i nastąpiła rozbudowa przemysłu. Miasto musiało sprostać administracyjnym potrzebom siedziby powiatu, dlatego wzrosło zainteresowanie kształceniem wykwalifikowanej kadry kierowniczej oraz kompetentnych pracowników. Za sprawą Kuratora Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze mgr. Józefa Wolanina w 1962 roku rozpoczęła działalność nowa placówka oświatowa – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

            Koordynatorem działań organizacyjnych został Bolesław Napiórkowski, a pierwszym dyrektorem nowo otwartej szkoły został inż. Mikołaj Halczak. W szkole otwarto klasy o dwóch specjalnościach: elektromonter i ślusarz. Obowiązki kierownika warsztatów szkolnych powierzono Edwardowi Jarkowskiemu. Pierwszymi nauczycielami byli: Józef Wantulok, Karol Bielefeldt, Zygmunt Kaczyński, Stanisław Mrugalski, Michał Kisielewicz, Franciszek Bolesław Napiórkowski.

            W nowej placówce naukę rozpoczęło 75 uczniów. Zajęcia teoretyczne odbywały się w wypożyczonych salach Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli a zajęcia praktyczne prowadzono w wydzielonej hali produkcyjnej sulechowskiego zakładu Prodwodrol.

            W 1963 roku szkoła otrzymała w użytkowanie budynek po Inspektoracie PGR w Kruszynie, przystosowując go do potrzeb lekcyjnych. Warsztaty szkolne umieszczono w magazynach Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy Armii Krajowej 75. Funkcję  kierownika z dniem 1 września objął Bolesław Napiórkowski.

            W 1963 roku władze powiatowe i miejskie rozpoczęły w ramach akcji ,,1000 Szkół na Tysiąclecie” budowę nowego obiektu szkolnego wraz z zapleczem bazy technicznej przy ulicy Piaskowej 53.

            Rozpoczęcie roku szkolnego 1963/64 połączono z otwarciem nowej, pierwszej w województwie zielonogórskim, szkoły zawodowej – „Tysiąclatki”.. W uroczystościach wzięły udział władze kuratorium, władze miasta i powiatu oraz przedstawiciele miejscowych szkół i zakładów pracy.

            W roku szkolnym 1965/66 oddano do użytku nowo wybudowane warsztaty i przystąpiono do organizowania pracowni specjalistycznych, których urządzeniem zajęli się nauczyciele z kwalifikacjami odpowiadającymi danej dziedzinie. Pracownie fizyki przygotowały- Krystyna Grytczuk i Beata Kłyszewicz, pracownie języka polskiego- Irena i Zygmunt Kaczyńscy, matematyki- Maria Kochaniak i Ewa Lickindorf, rysunku technicznego- Lidia i Karol Bielefeldtowie, technologii- Karol Bielefeldt i Edward Benczarski, pracownie elektryczne- Eugeniusz Łopatowski i Jan Kwiatkowski, podstaw elektrotechniki- Maria Prynada, materiałoznawstwa- Wiesław Rzeszowski. Szkoła posiadała salę gimnastyczną oraz internat w Kruszynie.

            W roku 1965 placówkę opuścili pierwsi absolwenci: 39 elektromonterów oraz 39 ślusarzy. Ich przygotowanie zawodowe zostało wysoko ocenione przez pracodawców. Świadczą o tym listy pochwalne kierowane na ręce dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Do wyróżniających się absolwentów pierwszego rocznika należeli: Roman Sypniewski, Henryk Ciesielski, Walerian Sauer, Stefan Furmański, Edward Jasiński, Adam Ciesielski i Jan Pietruńko.

Nowe oddziały

     W roku szkolnym 1965/66, na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Oświaty w Sulechowie, zielonogórskie Kuratorium podjęło decyzję o uruchomieniu przy Zespole Szkół Zawodowych Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W roku szkolnym 1965/66 dokonano naboru uczniów do dwóch pierwszych klas o kierunkach ogólnorolniczych. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadziła Lucyna Maksymiak, zajęcia praktyczne Jan Garbowski a lekcje z gospodarstwa domowego Zuzanna Janczewska.

            W związku ze wzrostem liczby oddziałów w szkole, Kurator Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze przyznał etat zastępcy dyrektora. Stanowisko objął Ludwik Kochaniak. W roku szkolnym 1966/67 dotychczasowy dyrektor Mikołaj Halczak został zatrudniony w Technikum Elektrycznym w Zielonej Górze, a na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, decyzją Kuratorium, powołano Ludwika Kochaniaka. Etat zastępcy dyrektora nie został obsadzony. Szkoła posiadała już 14 oddziałów, w tym otwarte po raz pierwszy 2 klasy wielozawodowe dokształcające w kierunkach: elektromechanika i naprawa maszyn biurowych.

            Staraniem nauczycieli zadbano o wystrój pomieszczeń szkolnych. Z inicjatywy nauczyciela zawodu Leona Nowary młodzież z koła metaloplastyki wykonała elementy dekoracyjne zdobiące korytarze i świetlice. Grzegorz Harewski nadzorował budowę boisk szkolnych.

            W roku szkolnym 1970/71 Szkoła Przysposobienia Rolniczego zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, kształcącą w zawodach: rolnik ogrodnik i rolnik mechanizator. Kadrę placówki zasilili Irena Dziuk i Zygmunt Kuprianowicz. Wraz ze wzrostem liczby oddziałów przyznano szkole ponownie etat zastępcy dyrektora, którym został z dniem 1 września 1970 Zygmunt Kaczyński.

            W roku szkolnym 1972/73 otwarto Liceum Zawodowe o specjalności – elektromechanik. Szkoła posiadała już 25 oddziałów: liceum zawodowe – 1 oddział, zasadnicza szkoła zawodowa -14 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa dokształcająca- 6 klas, zasadnicza szkoła rolnicza- 4 klasy. W związku z szybkim rozwojem poziomów i kierunków kształcenia wzrastała liczba uczniów. Powodowało to konieczność prowadzenia zajęć na dwie zmiany. W szkole działało 12 kół zainteresowań oraz świetlica.

            Z końcem roku szkolnego1972/73 odszedł na emeryturę dyrektor Ludwik Kochaniak a jego następcą został Zygmunt Kaczyński. Stanowisko zastępcy objęła Beata Kłyszewicz.

            W latach 1973/76 wybudowano parking przy szkole, utwardzono nawierzchnią bitumiczną boisko szkolne i dokończono prace przy budowie boiska sportowego. Warsztaty otrzymały nową halę produkcyjną, w której mieściły się sale elektryczne, spawalnia i pracownia maszyn elektrycznych. W szkole uczyło się już w tym czasie ponad 750 uczniów w 25 oddziałach.

            Na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dniem 1 marca 1974 powstał Zespół Szkół Zawodowych w Sulechowie.

W skład placówki weszły:

 • Liceum Zawodowe,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • od 1.09.1976 Technikum Gospodarki Wodnej przy Armii Krajowej 75 wraz z budynkami, zapleczem, salą gimnastyczną i internatem.

Coraz nowocześniejsi

            Połączenie szkół technicznych w Zespół Szkół Zawodowych stało się momentem przełomowym w dalszym rozwoju placówki. Do najważniejszych zadań należało poprawienie estetyki budynków oraz zakup nowego sprzętu do tworzonych pracowni.

            Uczniowie wykonali wiele pożytecznych prac, m. in. założyli boazerie w klasach i na korytarzach (łącznie 395 m kwadratowych), wytapetowali pomieszczenia przy ulicy Piaskowej i Armii Krajowej. Pod kierunkiem Edwina Łazickiego młodzież ułożyła chodnik, łączący szkolne budynki. Podopieczni Stanisława Śliwińskiego zbudowali uniwersalne boisko sportowe. Z kolei pod kierunkiem Józefa Maksantego młodzież przygotowała plac do nauki jazdy.

            W pracach nad modernizacją pracowni na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie: Ireny Kaczyńskiej, Ireny Masztalerz, Danuty Kaptur, Danuty Drzewieckiej, Włodzimierza Olszewskiego, Krystyny Kruchlik, Elżbiety Mani, Krystyny Pudzianowskiej, Juliana Mączki, Gertrudy Piotrowskiej, Marii Jastrzębskiej, Jana Dajczaka, Józefa Maksantego, Tadeusza Krumplewskiego, Marii Kozłowskiej, Ireny Dziuk, Beaty Kłyszewicz, Wandy Szablak i Piotra Kowalskiego.

            W 1977 roku utworzono w Zespole Szkół Zawodowych technikum, liceum i zasadniczą szkołę o profilu gastronomicznym, jednocześnie zakończono nabór do Technikum Gospodarki Wodnej.

            Organizację kształcenia w szkołach gastronomicznych nadzorowała Romana Szmid, kierownik laboratorium a następnie wicedyrektor szkoły, z nauczycielami: Arletą Kosmowską (od 1977 roku), Janiną Błażejewicz, Magdaleną Krystowską (od 1978 roku), Ewą Kopeć (od 1979 roku) oraz Anną Gorobiką i Alicją Jachimowską (od 1981 roku). Nauczanie odbywało się w trudnych warunkach, spowodowanych brakiem odpowiedniego zaplecza warsztatowego. Sytuacja uległa zmianie w 1985 roku, kiedy to oddano do użytku nowoczesne warsztaty gastronomiczne na Osiedlu Nadodrzańskim.

            W 1978 roku utworzono Technikum Elektryczne, otwierając w ten sposób kolejny profil techniczny, który odpowiadał ówczesnym potrzebom lokalnego rynku pracy.

            Ogromne zaangażowanie kierownictwa szkoły i pracowników zaowocowało zajęciem przez szkołę I miejsca w Wojewódzkim Konkursie o Najlepsze Warunki Pracy Szkół.

            Zespół Szkół Zawodowych zaistniał jako placówka licząca się na mapie województwa zielonogórskiego a szeroka gama zawodów i specjalności czyniły z niego szkołę atrakcyjną dla młodzieży Sulechowa i okolic.

            W czerwcu 1982 roku placówka otrzymała imię wybitnego Polaka Władysława Sikorskiego. Pracami, związanymi z nadaniem imienia szkole, kierował przewodniczący komitetu organizacyjnego dyrektor Zygmunt Kaczyński.

            W 1987 roku powołano Technikum Gastronomiczne na podbudowie szkoły zasadniczej. Szkoła ta cieszyła się dużą popularnością na terenie województwa, jak również województw ościennych. Reaktywowano również Technikum Gospodarki Wodnej o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków przemysłowych, które w późniejszym okresie przyjęło nazwę Technikum Ochrony Środowiska. Ogrom pracy w wyposażanie pracowni specjalistycznych włożył Wojciech Wyszomirski.

Na fali przemian

            Przełom lat 80/90 to fundamentalne zmiany ustrojowe w naszym kraju, które znacząco wpłynęły na sytuację w oświacie.

            W 1991 roku Regina Kaszubska w ramach trzyletniego projektu nawiązała współpracę ze szkołą w Roskilde. Podczas pobytu w Danii nasza młodzież uczestniczyła w Akcji Pomocy Afryce. W projekcie uczestniczyły nauczycielki przedmiotów gastronomicznych: Regina Kaszubska (lata 1991-1992), Janina Błażejewicz (1992 rok), Anna Gorobika i Alicja Jachimowska (1993 rok).

W 1992 roku na emeryturę przeszedł dotychczasowy dyrektor szkoły Zygmunt Kaczyński, zostawiając szkołę z dobrze funkcjonującą strukturą i kadrą dydaktyczną o wszechstronnych kompetencjach zawodowych i metodycznych. To umożliwiło wejście placówki w nowe realia w sposób sprawny i stwarzało warunki do jej dalszego rozwoju.

            Nowym dyrektorem został Edwin Łazicki, dobry organizator i animator życia szkolnego, który spowodował, że szkoła zaczęła dynamicznie się modernizować.

Zespół Szkół Zawodowych został włączony do programu Unii Europejskiej PHARE MOVE. Placówka była jedną z 60 w kraju zakwalifikowanych do udziału w programie „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Polsce”. W realizacji projektu wzięli udział: dyrektor Edwin Łazicki, wicedyrektor Teofil Wyrwa oraz nauczyciele: Magdalena Krystowska, Tadeusz Kaczurak, Leszek Nowak i Wojciech Wyszomirski. Szkolenia rozpoczęły się w 1994 roku a zakończyły w 1996. Dzięki nim jego uczestnicy zostali zapoznani ze standardami Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz nowymi metodami nauczania. Dodatkowo placówka wzbogaciła się o nową pracownię informatyczną, sprzęt audiowizualny oraz zestaw ćwiczeń do przedmiotów: ochrona i kształtowanie środowiska i wprowadzenie do świata pracy. Należy nadmienić, że dyrektor Łazicki w trakcie realizacji programu pełnił funkcję koordynatora na Polskę zachodnią.

            W 1997 roku uruchomiono na podbudowie szkoły zasadniczej Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

            W drugiej połowie lat 90. zakończyła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która przez cały okres swojego funkcjonowania, aktywnie współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego a później Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Młodzież, dzięki nauczycielom Irenie Dziuk i Ryszardowi Łęckiemu, odnosiła znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach działek dydaktycznych i orki.

            W roku 1999 miała miejsce reforma administracyjna, w wyniku której szkolnictwo ponadpodstawowe przeszło pod nadzór nowo powstałych powiatów. Organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych został Powiat Zielonogórski. Efektem tych zmian były remonty kapitalne w budynkach szkolnych, zainstalowanie kotłowni gazowych przy ul. Armii Krajowej, ul. Piaskowej i w internacie. Dużą rolę w przeprowadzeniu prac modernizacyjnych odegrało osobiste zaangażowanie dyrektora Edwina Łazickiego.

            Na bazie Zespołu Szkół Zawodowych w Sulechowie decyzją Starosty Zielonogórskiego od 1 września 2002 roku powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład którego weszły:

 • technika czteroletnie, kształcące w zawodach: technik elektryk, technik ekonomista, technik organizacji usług gastronomicznych,
 • licea profilowane trzyletnie: profil usługowo-gospodarczy, profil chemiczne badanie środowiska, profil elektroniczny,
 • zasadnicza szkoła zawodowa, kształcąca w zawodach określonych potrzebami lokalnego rynku pracy,
 • szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik informatyk oraz pozostałe po Zespole Szkół Zawodowych szkoły do wygaszenia kierunków i specjalności,
 • do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przyłączono 4 oddziały Technikum Ekonomicznego po rozwiązaniu Zespołu Szkół Administracyjnych.

W latach 1997-2012 w naszej szkole jedenastokrotnie odbywały się okręgowe eliminacje Olimpiady o Żywieniu i Żywności. Organizatorem i sekretarzem olimpiady była, wspomagana przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, Magdalena Krystowska, która jednocześnie odpowiadała za merytoryczne przygotowanie uczniów.

            W latach 1995/2002 szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości: biskupi Edward Dajczak, Paweł Socha, posłowie i senatorowie: Zbyszko Piwoński, Czesław Fiedorowicz, Marek Jurek, Bogusław Wontor oraz wicepremier Marek Pol. 

Historia najnowsza

W 2006 roku otwarto nowy kompleks sportowy. Obiekt tworzą: boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykową i siatkową, czterotorowa bieżnia o długości 60 m, rozbieg z piaskownicą do skoku w dal oraz stanowisko do pchnięcia kulą.

W latach 2002-2006 zachodziły zmiany w zakresie kształcenia. Od 2007/2008 szkoła oferowała możliwości nauczania na kierunkach:

 • liceum ogólnokształcące – profil edukacyjno – sportowy,
 • liceum profilowane – profil usługowy i usługowo – gospodarczy,
 • technikum – nauka w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik organizacji usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk,
 • zasadnicza szkoła zawodowa – nauka w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromonter, mechatronik, klasa wielozawodowa.

W 2006 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przejął Jerzy Rozynek, który nadal pełni to stanowisko wraz z zastępcami Beatą Henrykowską, Tadeuszem Pająkiem i Teofilem Wyrwą.

Działania dyrektora Jerzego Rozynka doprowadziły do modernizacji bazy szkoły. W roku 2006 zakończono m.in. wykonanie systemu monitoringu w budynku przy Armii Krajowej i rozbudowanie go przy ul. Piaskowej, nastąpiła wymiana opraw oświetleniowych, wyposażono pracownię gastronomiczną i wyremontowano dachy. Lata 2007 – 2012 to przede wszystkim remont sal gimnastycznych wraz z zapleczami w budynkach przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Piaskowej, wyposażenie pracowni przedmiotów mechanicznych, informatycznych i warsztatów szkolnych oraz założenie ogrodzenia przy obu szkolnych obiektach.

Na przestrzeni lat 2000-2011 w naszej placówce realizowano wiele przedsięwzięć i projektów.

W latach 2004-2007 germanistki Wioletta Kuśnierek a później Alicja Kostańska nawiązały i rozwinęły współpracę z placówką kształcenia zawodowego w Dreźnie. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia było wydanie w wersji dwujęzycznej (niemiecko-polskiej i polsko-niemieckiej) książki kucharskiej, pt. „Europa gotuje razem”, w której zebrano receptury potraw przygotowanych i podanych podczas wspólnych spotkań uczniów i pedagogów z obu zaprzyjaźnionych szkół. Za realizację zadań podczas tej wymiany były odpowiedzialne również nauczycielki przedmiotów gastronomicznych: Jolanta Majewska, Urszula Marszewska, Sylwia Białobrzycka i Anna Gorobika.

W latach 2005-2008 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu SOCRATES-COMMENIUS finansowanego z Unii Europejskiej. Koordynatorem przedsięwzięcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych była Wiesława Sieńkowska a najbardziej zaangażowanymi nauczycielami: byli Klaudia Andrasiak, Aneta Graczyk, Monika Jastrząb, Jolanta Cios-Góralczyk, Sylwia Białobrzycka, Barbara Wądołowska, Karolina Guty, Agnieszka Nowak, Zbigniew Zjawin, Ewa Bednarek, Ewa Helińska, Małgorzata Nocuń, Grażyna Deruba, Monika Dziadek i ks. Arkadiusz Tokarek. We współpracy z partnerskimi szkołami z Francji, Niemiec, Włoch, Czech, Rumunii i Polski podejmowano różne działania pod hasłem „Młodzież i praca w zmieniającej się Europie”. Zajęcia w międzynarodowej grupie szkół przyczyniły się do poprawienia jakości kształcenia, poszerzenia wiedzy na temat historii i kultury zaprzyjaźnionych państw.

Z inicjatywy wicedyrektora Teofila Wyrwy i nauczycieli: Klaudii Andrasiak, Agnieszki Nowak, Janiny Retkiewicz i Wojciecha Wyszomirskiego w latach 2002-2006 realizowano autorski projekt ekologiczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Projekt ów został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, Senatu RP oraz Ministra Środowiska i został nagrodzony. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał najpierw honorowy tytuł Promotora Ekologii a potem Mecenasa Ekologii.

W okresie 2007-2008 doradca zawodowy Ewa Helińska koordynowała w naszej szkole realizację projektu „Rozwiń skrzydła”. Środki finansowe, które pochodziły z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały przeznaczone m. in. na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz zakup nowoczesnego sprzętu do realizacji poszczególnych działań. W ramach projektu nauczycielki Klaudia Andrasiak i Ewa Hołub-Aboulker przygotowały z grupą młodzieży spektakl teatralny, który wystawiono w sulechowskim Zborze. Na przedstawienie zostali zaproszeni przedstawiciele władz powiatu, gminy, zakładów pracy, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i mieszkańcy miasta. Druga grupa uczniów, pod opieką Agnieszki Gąsiewskiej, Renaty Chwin, Romana Grześkowiaka i Piotra Strojka, uczestniczyła w aktywnych formach spędzania wolnego czasu. Młodzież pod kierunkiem Wojciecha Wyszomirskiego realizowała także program o charakterze proekologicznym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przystąpił w roku 2008 do realizacji projektu „Szkoła Globalna” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej. Koordynatorem działań była Beata Marciniak a współpracowały Renata Domagalska, Marta Gregor i Małgorzata Łuszczyńska. W ramach zadań uczniowie włączyli się w akcje „Zbieramy zużyte baterie” i „Zbieram wodę dla Darfuru”. Polska Akcja Humanitarna przyznała naszej szkole prestiżowy tytuł „Szkoły Globalnej” oraz certyfikat z gratulacjami od pani Janiny Ochojskiej.

Od października 2009 roku nauczycielki Grażyna Mackiewicz i Ligia Przybysz koordynowały w szkole projekt „As kompetencji”, którego realizatorem był Uniwersytet Szczeciński i Combidata Poland SA. Program zakładał umożliwienie uczniom rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W latach 2009-2010 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych realizowano program wymiany młodzieży. Z inicjatywy Wiesławy Sieńkowskiej nawiązano współpracę ze szkołą w Baza (Andaluzja). Głównym celem projektu było przełamywanie stereotypów, przybliżenie kultur obu krajów oraz zapoznanie z systemami szkolnictwa w Polsce i Hiszpanii. Za przygotowanie i realizację programu odpowiedzialne były: Ewa Hołub-Aboulker, Klaudia Andrasiak, Anna Kuczyńska, Aneta Graczyk, Agnieszka Nowak i Janina Retkiewicz.

30 lipca 2010 roku powiat zielonogórski zakończył projekt „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie”, realizowanego w ramach priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury edukacyjnej naszej placówki, która zapewni wzrost jakości nauczania i stworzy możliwości elastycznego reagowania na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekt zrealizowano poprzez przebudowę dotychczasowych warsztatów i utworzenie pięciu nowoczesnych sal dydaktycznych, umożliwiających kształcenie uczniów w zawodach, na które występuje zapotrzebowanie w gospodarce regionalnej. Dzięki inwestycji w modernizację budynku i wyposażenie szkoły, absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających kwalifikacji w zakresie sterowania numerycznego czy budowy i eksploatacji infrastruktury komputerowej. W nowym obiekcie, który został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdują się również aula, połączona z salą konsumpcyjną, pomieszczenie warsztatowe, dwa laboratoria logistyczne, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szatnia i archiwum. 10 września miało miejsce uroczyste oddanie obiektu. Sukcesem zakończył się 10-miesięczny proces przebudowy, związany z realizacją największego zadania w zakresie inwestycji oświatowych powiatu zielonogórskiego o wartości 4 108 383 mln.

Z inicjatywy Bogumiły Lewickiej-Wojtanowskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przystąpił w 2010 roku do projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznawany jest placówce, w której nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach w różnych dziedzinach. Opiekunami młodzieży byli: Bogumiła Lewicka-Wojtanowska, Krystyna Kozyra, Krystyna Datkiewicz, Klaudia Andrasiak, Ewa Hołub-Aboulker, Katarzyna Kaczmarek i Wiesław Szandurski z Sulechowskiego Domu Kultury.  Dzięki wysokiej ocenie „dobrych praktyk” z uczniem nieprzeciętnym, nasza szkoła otrzymała honorowy tytuł, pamiątkową tablicę „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz została wpisana na ogólnopolską „Mapę Odkrywców Talentów”.

We wrześniu 2010 roku nasza placówka przystąpiła do trzyletniego projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Człuchowie a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą programu było hasło: „Nauka nie musi być nudna, a przedmioty ścisłe trudne”. W szkole działało pięć zespołów przedmiotowych, w których młodzież doskonali swoje umiejętności. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia i opiekunem grupy z przedsiębiorczości była Ewa Helińska, trzy zespoły matematyczne prowadziły Beata Henrykowska, Małgorzata Nocuń, Renata Rozynek a grupą z fizyki kierowała Marta Korzyb.

W marcu 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Powiatowych Targów Edukacyjnych stworzono Centrum Ofert Edukacyjnych dla maturzystów. Uczniowie z sulechowskich szkół mogli skorzystać z informacji o dalszych możliwościach kształcenia i różnych kierunkach studiowania, które zostały przygotowane przez przedstawicieli 12 polskich uczelni, w tym Wyższej Szkoły Logistyki.

W dniach 29-31 marca 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się podsumowanie konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zostały zorganizowane w roku szkolnym 2010/2011. W uroczystości uczestniczyli kurator lubuski Roman Sondej, burmistrz Sulechowa Roman Rakowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i laureaci konkursów.

W okresie 2011-2012 w ramach projektu „Inwestycje w przyszłość” młodzież z klas gastronomicznych i hotelarskich uczestniczyła w szkoleniowym wyjeździe do Lubbenau k/Cottbus. Opiekunami uczniów były: Urszula Marszewska i Iwona Pierzchlewska-Tomaszewska.

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowane są cyklicznie „Dni Otwarte”, festyny rodzinne, bale charytatywne i przedstawienia teatralne. Od 2006 roku ukazuje się „School Time’s”, redagowany przez młodzież pod opieką Moniki Dziadek i Agnieszki Mleczkowskiej. Od 2007 roku działa, pod kierunkiem Pawła Strojka, Klub Honorowego Dawcy Krwi. W 2008 roku Halina Pacyna zainicjowała akcję, której patronem jest Fundacja Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 57 uczniów oddało krew w celu zarejestrowania się w Światowym Banku Dawców.

Za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał wiele honorowych wyróżnień. Z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dyrektor Jerzy Rozynek oraz szkoła otrzymali medal pamiątkowy, Ministerstwo Sportu przyznało placówce wyróżnienie w konkursie „Inwestor Roku 2006” a Zarząd Okręgowy PCK w związku z akcją „Twoja Krew Ratuje Życie” przyznał Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. W 2011 roku placówka uzyskała Złotą Odznakę „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał Złotą Odznakę Krystynie Datkiewicz i dyrektorowi Jerzemu Rozynkowi a Srebrną Odznakę – Halinie Pacynie, Alicji Jachimowskiej i Krystynie Kozyrze.

W szkole działa Rada Rodziców, która pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy, współdziała ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, udziela pomocy w przygotowaniu imprez kulturalno-oświatowych.

Rok Jubileuszu 50-lecia

            W 2012 roku, roku Jubileuszu 50-lecia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie jest 37 oddziałów, kształci się w nich 907 uczniów. Szkoła zatrudnia 90 nauczycieli, w tym 63 dyplomowanych, 22 mianowanych, 4 kontraktowych i 1 stażystę, 32 pracowników administracji i obsługi.

Młodzież może korzystać, na co dzień z pomocy pedagogów szkolnych, psychologa, doradcy zawodowego i pielęgniarki. W szkole istnieją różne koła zainteresowań.

W naszej placówce szczególny nacisk kładzie się na:

 • współpracę międzynarodową,
 • pracę ze zdolnym uczniem,
 • profilaktykę szkolną,
 • podnoszenie jakości kształcenia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych cieszy się dobrą opinią wśród uczniów, rodziców i władz oświatowych.

 

Comments are closed.