Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych sięga 1962 roku. W murach naszej szkoły zdobywało wiedzę, rozwijało swoje zainteresowania, uczyło się postaw patriotycznych kilka pokoleń mieszkańców Sulechowa i okolic. Jest to miejsce z tradycjami.

Początkowo placówka funkcjonowała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ1), a uczniowie mogli zdobyć zawód ślusarza lub elektromontera. Jako ciekawostkę można dodać, iż w pierwszym roku istnienia szkoły, rozpoczęło w niej naukę 75 uczniów. Drugi rok szkolny przyniósł bardzo ważną zmianę. Przy ZSZ1 otwarto nowy budynek szkolny. Wybudowano go w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Aż do dzisiaj odbywają się w nim zajęcia.

Na uwagę zasługuje fakt oddania do użytku warsztatów szkolnych w latach 1965/66, gdzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowywała uczniów do wykonywania zawodu. W ciągu lat szkoła poszerzała kierunki kształcenia. W roku szkolnym 1965/66 utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego z dwoma oddziałami, która w 1970/71 zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Istniała do drugiej połowy lat 90-tych.

Od 1972/73 ZSZ1 podejmuje zadania kształcenia w Liceum Zawodowym o profilu elektromechanicznym. Szkoła rozwinęła się a tyle, że w skład ZSZ1 wchodziło już 25 oddziałów. Jest to imponująca liczba.

1 III 1976 r. mocą decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze powstaje Zespół Szkół Zawodowych (ZSZ2), w skład którego weszły: Liceum Zawodowe, ZSZ1 , Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Gospodarki Wodnej przy Armii Krajowej 75. Od tego czasu nauka odbywała się w dwóch budynkach, przy ulicy Piaskowej i ulicy Armii Krajowej.

Połączenie szkół technicznych Sulechowa w Zespół Szkół Zawodowych było momentem przełomowym w dziejach szkoły . W 1977 utworzono technikum, liceum i zasadniczą szkołę o profilu gastronomicznym, a w 1978 technikum elektryczne.

Warunki kształcenia w klasach gastronomicznych poprawiły się z chwilą oddania do użytku w 1985 r. nowoczesnych warsztatów gastronomicznych na Osiedlu Nadodrzańskim, które przez lata zdobyły renomę, a nauczyciele odnoszą sukcesy w przygotowaniu swoich podopiecznych do wykonywania zawodu.

Dzięki zaangażowaniu kierownictwa, nauczycieli, pracowników szkoła zajęła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Najlepsze Warunki Pracy Szkół. Popularność rosła, zwiększała się liczba zainteresowanych nauką w naszej szkole. W latach 80-tych reaktywowano Technikum Gospodarki Wodnej o specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, które zmieniło nazwę na Technikum Ochrony Środowiska. Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie jej patrona. 30 VI 1982 r. zastał nim wybitny Polak wielki patriota , bohater II wojny światowej generał Władysław Sikorski. Patronuje szkole po dzień dzisiejszy.

W następnych latach szkoła rozwija się, powstają nowe kierunki kształcenia. 1 IX 1987 r. powołano Technikum Gastronomiczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, w 1997 r. uruchomiono Liceum Handlowe na podbudowie szkoły zawodowej o profilu sprzedawca oraz otwarto Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Zespół Szkół Zawodowych stał się wielopoziomową i wielokierunkową szkołą .

W skład zespołu wchodziły:
– technika pięcioletnie kształcące w zawodach : technik elektryk, technik ochrony środowiska, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.
– technika trzyletnie, dwu i pół letnie na podbudowie szkoły zasadniczej takiej jak: technikum handlowe, technikum technologii żywienia
– licea zawodowe kształcące w zawodach: elektryk, kelner i kucharz
– zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz
– zasadnicza szkoła zawodowa dla młodocianych pracujących kształcąca w zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie w sferze usług: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, piekarz, murarz, blacharz, elektromechanik, tapicer, krawiec, malarz, ślusarz itp.

Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz potrzeby edukacyjne regionu sulechowskiego zdecydowały o przyjęciu od 2002 roku następujących profili kształcenia w powołanym na bazie ZSZ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych takich jak:
– technika czteroletnie kształcące w zawodach: technik elektryk, technik ekonomista, technik organizacji usług gastronomicznych
– licea profilowane trzyletnie: profil usługowo gospodarczy, profil chemiczne badanie środowiska, profil elektrotechniczny
– zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach określonych potrzebami lokalnego rynku pracy

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych weszły również: szkoły policealne, kształcące w zawodzie technik informatyk.

Do ZSP przyłączono również pozostałe po rozwiązaniu Zespołu Szkół Administracyjnych 4 oddziały technikum ekonomicznego.

Od 2002 roku do 2006 roku zaszły dalsze zmiany w zakresie profili kształcenia.

Od roku szkolnego2007/2008 roku szkoła oferuje możliwości nauki w następujących kierunkach:

LICEUM OGÓLNO KSZTAŁCĄCE – NOWOŚĆ !

  • profil edukacja sportowa – specjalność piłka nożna

LICEUM PROFILOWANE

  • profil socjalny
  • profil usługowo-gospodarczy

 

TECHNIKUM

  • technik informatyk
  • technik mechatronik
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik logistyk NOWOŚĆ!

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
– kucharz małej gastronomii
– sprzedawca
– mechanik pojazdów samochodowych
– wielozawodowa (zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, po podpisaniu umowy o pracę pracodawcą w celu przygotowania zawodu
– elektryk
– monter mechatronik NOWOŚĆ!

Do rozwoju szkoły przyczynili się jej dyrektorzy:
– Mikołaj Halczak w latach 1962-1966
– Ludwik Kochaniak w latach 1966-1972
– Zygmunt Kaczyński w latach 1972-1992
– Edwin Łazicki w latach 1992-2006

Od 2006 roku szkołą kierują nowi dyrektorzy:
– Jerzy Rozynek – dyrektor naczelny
– Beata Henrykowska – zastępca
– Tadeusz Pająk – zastępca
– Teofil Wyrwa – zastępca

ZSP posiada nowoczesne pracownie i laboratoria. Klasy informatyczne zaopatrzono w komputery. Pracownie elektryczne i energoelektryczne wyposażono w nowoczesną aparaturę pomiarową, silniki, prądnice, przekształtniki tyrystorowe oraz zestawy ćwiczeniowe. Szkoła posiada nowoczesne pracownie do nauki języków obcych.

28 września 2006 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowych boisk szkolnych .

Uczniowie osiągali sukcesy w wielu dziedzinach nauki.
Reprezentując szkołę, zajmowali czołowe lokaty na szczeblu centralnym, okręgowym, wojewódzkim i regionalnym. W szkole działają koła zainteresowań takie jak: teatralne, matematyczne, księgowych, przedsiębiorczości, ekologiczne, edukacji europejskiej, historyczne, filmowe, fizyczne.